تیم

Raimonda Kraemer LL.M.

کارشناس حقوق اقتصادی و میانجی‌گر

Niclas Seidel

کارشناس حقوق اقتصادی (دیپلم)

Indre Marie Lukas

وکیل

Dr. Karami Zarandi

دیپلم مهندس اقتصاد

Aurelija Maumeviciene

وکیل

Michael Krämer

دیپلم مهندس

Lovely Ibanez

مدیر اجرایی (مدیر کسب و کار)